Accept af betingelser
1.1 Ved at benytte Passion Performances ydelser accepter du nærværende handelsbetingelser.
1.2 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i nærværende handelsbetingelser. Fortsat benyttelse af Passion Performances ydelser efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.
2. Betaling og levering
2.1 Alle priserne er angivet i danske kroner inkl. moms.
2.2 Passion Performance modtager betaling med betalingskort, herunder som minimum Visa, MasterCard eller lignende. Du vil ikke blive opkrævet gebyrer, der ikke er inkluderet i prisen tilbudt af Passion Performance.
2.3 Beløb trækkes først, når de købte services, herunder kostplaner, træningsplaner eller lignende, er leveret vi e-mail, eller du har godkendt betalingen ved tilmelding til et online træningsforløb.
2.4 Der kan aldrig trækkes et større beløb end det du har godkendt i forbindelse med købet.
2.5 Kvitteringer sendes til mailadressen oplyst ved registrering hos Passion Performance.
2.6 Ved online træningsforløb bliver du tilmeldt automatisk betaling via en tredjepartsservice. Det betyder, at aftalte beløb trækkes automatisk i bindingsperioden, accepteret ved tilmeldingen til forløbet, og i den periode du generelt er aktiv i. Passion Performance benytter SPULK, et betalingsaftalesystem leveret af Stripe Payments UK, Ltd. og godkendt af U.K. Financial Conduct Authority (reference number 900461). Betalingssystemet er alment anerkendt og benyttes verden over.
2.7 Ved tilmelding til automatisk betaling vil dit kortnummer og udløbsdato blive transmitteret via krypterede kommunikationslinjer, ved brug af Secure Sockets Layer kryptering (SSL-kryptering). Krypteringen giver en meget høj grad af sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne.
2.8 Bestilte planer, herunder kostplaner og træningsplaner tilstræbes leveret hurtigst muligt og senest 24 timer efter modtagelse af kundens informationer. Der kan dog forekomme uforudsete
forhold, der medfører en senere levering.

3. Fortrydelsesret og opsigelse
3.1 Ved at benytte Passion Performances ydelser, accepterer du, at blandt andet træningsforløb, træningsprogrammer og kostplaner skræddersyes helt specifikt ud fra dine individuelle behov og målsætninger, hvorfor udarbejdelsen af disse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.
3.2 Der gælder således ingen fortrydelsesret for sådanne ydelser, herunder onlineforløb og træningsforløb, efter accept af aftale. Der gælder ligeledes ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af en enkeltstående kostplaner eller træningsprogrammer. Det samme er gældende for træningsforløb i bindingsperioden aftalt med Passion Performance. 
3.3 Opsigelsesvarslet for aftalte forløb er løbende måned + 1 måned og kan ske efter bindingsperioden er ophørt.

4. Rettigheder
4.1 Brugsretten til materiale leveret af Passion Performance, herunder også online kursusforløb, er personlig. Materialet må således alene anvendes til personlig brug og må ikke deles med eller videregives til tredjemand.

5. Persondata
5.1 Din brug af webstedet og de tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i Passion Performances persondatapolitik, der findes her: https://lenus.io/passion-performance/data-policy
5.2 Det er dit ansvar at læse persondatapolitikken, som er indarbejdet ved henvisning, inden du anvender webstedet. Det foreslås, at du læser persondatapolitikken nøje igennem og udskriver et eksemplar til dig selv. Persondatapolitikken offentliggøres på webstedet og opdateres fra tid til
anden. Det kan desværre ikke garanteres, at videregivelse af dine personoplysninger ikke vil forekomme på måder, der ikke er beskrevet i persondatapolitikken. Passion Performance kan blandt andet være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller andre tredjeparter. Ved benyttelse af Passion Performances ydelser giver du tilladelse til sådan videregivelse.

6. Cookies
6.1 Tjenesteudbyderen benytter cookies fra Google Analytics. Cookies fra Google Analytics er vedholdende cookies og bruges til at analysere hjemmesidestatistik og brugeradfærd. Google Analytics indsamler ikke personlige oplysninger.
6.2 Du kan læse om udløb af cookies fra Google Analytics her:
http://code.google.com/intl/da/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html#HowGAUsesCookiesand
http://www.facebook.com/help/cookies.

7. Alder
7.1 Er du under 18 år kan køb og tilmelding alene foretages med en myndig værges samtykke.
7.2 Passion Performance opfordrer dine forældre til at deltage i og rådgive dig om dit brug af online-aktiviteter. Passion Performance opfordrer generelt børn til at få deres forældre og/eller værges tilladelse, før de offentliggør oplysninger til et onlinemedie, herunder Passion Performance.

8. Personlig træning – afbud og aflysning
8.1 Afbud til personlig træning og holdtræning skal ske senest 24 timer før den pågældende træning.
8.2 Aflyses træningen af Passion Performance vil din session ikke gå tabt.
8.3 Personlig træning har en varighed af 55-60 min, med mindre andet er aftalt.
8.4 Træning vil foregå i Norce Crossfit, Kattegatvej 4, 2150 Nordhavn, medmindre andet er aftalt. Prisen for entre er inkluderet i betalingen for træningen.

9. Ansvar
9.1 Selv om metoderne anvendt og anbefalet af Passion Performance er alment anerkendte, kan der desværre ikke gives nogen garanti for, at et ønsket mål opnås, idet også faktorer, som Passion Performance ikke har indflydelse på, er afgørende for graden af succes.
9.2 Hvor Passion Performance er underlagt forpligtelser, da er Passion Performance ikke ansvarlig
for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består.
9.3 Som force majeure anses forhold, der er uden for Passion Performances kontrol, og som Passion Performance ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk,
arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom af et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Passion Performances opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos evt. underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos vedkommende leverandør eller anden tredjemand.

10. Klageadgang
10.1 Vil du klage over et køb foretaget hos eller en ydelse leveret af Passion Performance, skal henvendelse ske til: Forlobs-administration@passionperformance.dk
Såfremt der ikke findes en løsning kan du klage via klageportalen for Nævnenes Hus.

11. Lovvalg og værneting
11.1 Køb af services hos Passion Performance og på dennes hjemmeside, mobile apps, eller andre onlineservices er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole med Københavns Byret som værneting i første instans.


Ovenstående handelsbetingelser er udarbejdet af: 

Advokatgruppen


Misligholdelse af betaling iht. overstående handelsbetingelser varetages af: 

Collectia Inkassoservice